Struktuuritoetusest rahastatud projektid
Rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi poolt

Häirekeskuse IKT rakendustes katkematu ja optimaalse hädaabiteate menetlemise töövoo tagamine

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti käigus luuakse uus terviklik IKT lahendus, mis integreerib erinevate kommunikatsiooni kanalite (operatiivkõne- ja operatiivraadioside) kasutamise töövood ning vähendab seeläbi hädaabiteadete menetlemisele kuluvat aega.

 2. Projekti eesmärk:

  Koondada hädaabiteadete menetlemise tööprotsessi kindlustavad tarkvara komponendid ühtseks terviklikuks koosvõimeliseks süsteemiks.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Hädaabiteadete menetlemise töövoogu on optimeeritud ja selle kestust on lühendatud. IKT rakendustarkvarade komponendid ning nende alusplatvormid on uuendatud.

Toetuse summa: 496 015,20 €

Rahvastikuregistri e-teenuste arendamine kodanikule

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena muudetakse e-teenused rahvastikuregistris paremini leitavateks ja kasutatavateks. Projekti tulemusena valmib iseteeninduskeskkond, mis pakub intuitiivseid ja kasutajasõbralikke e-teenuseid. Ühtlasi kiireneb rahvastikuregistris andmete uuendamise protsess, mis tagab andmete asja- ja ajakohasuse.

 2. Projekti eesmärk:

  Projekti eesmärk on arendada kasutajasõbralik ja intuitiivne keskkond rahvastikuregistri teenuste pakkumiseks. Pakkuda kasutajatele kaasaegsemaid teenuseid, mis skaleeruvad ka mobiilsetele seadmetele, vähendades seeläbi inimeste ajakulu ja suurendades kasutusmugavust. Tagada kasutajatele rahvastikuregistri teenuste kättesaadavus ning vähendada tekkivat menetlusteenuste osutamise kulu.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti tulemusena valmib kasutajatele rahvastikuregistri e-keskkond, kus pakutakse järgmiseid teenuseid:

  1. Elukohateate menetlusteenus inimesele;
  2. Eluruumi omaniku õigustatud nõude menetlusteenus;
  3. Minu andmed rahvastikuregistris (täiendatud andmetega);
  4. Statistiliste andmete muutmine rahvastikuregistris;
  5. Vea leidmine oma andmetest;
  6. Perekonnasündmuse tõendi sisestamise tellimine;
  7. Perekonnasündmuse tõendi väljastamine;
  8. Nimede päring sünni registreerimiseks;
  9. Isiku valimispiirkonna päring;
  10. Isikuandmete kasutamise päring (andmejälgija);
 4. Lisaks arendatakse juurde uued teenused:

  • 11. Omaniku eluruumi registreeritud isikute päring;
  • 12. Elukoha registreerimise teate esitamise teenus;
  • 13. Surma fakti päring;
  • 14. Põhjendatud päring teiste inimeste andmete kohta rahvastikuregistrist;
  • 15. Rahvastikuregistri juurdepääsupiirangu kehtestamine oma andmetele.

Toetuse summa: 399 012,00 €

eCall lahenduse väljatöötamine Häirekeskusele

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tulemusena luuakse uuenduslik e-teenus eCall, mis võimaldab Häirekeskusel vastu võtta ja menetleda eCall teateid. eCall on hädaabikõne numbrile 112, mis valitakse automaatselt sõidukisiseste andurite aktiveerumise korral või käsitsi ning mis edastab mobiilsidevõrkude kaudu standardiseeritud miinimumteabe ja loob audiokanali sõidukis viibivate isikute ja neile lähima häirekeskuse vahel.

 2. Projekti eesmärk:

  Projekti eesmärgiks on eCall lahenduse väljatöötamine Häirekeskusele. Loodava lahendusega luuakse Häirekeskusele võimekus vastu võtta ja menetleda eCall teateid.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti lõpptulemusena on eCall lahendus Häirekeskusele väljatöötatud:

  1. eCall seadmed on soetatud ja seadistatud ning võimaldavad sideoperaatoritelt vastu võtta hädaabiteateid.
  2. Häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise infosüsteemi (SOS2) on loodud funktsionaalsus eCall hädaabiteadete vastuvõtmiseks ja menetlemiseks.

Toetuse summa: 500 000,00 €

Rahapesu andmebüroo infosüsteemi uue versiooni (RABIS2) loomine

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti käigus luuaks uus rahapesu andmebüroo infosüsteem, mis liidestatakse X-teega ja Euroopa keskse süsteemiga FIU.NET. Rahapesu andmebürood ehk FIU-d edastavad kesksüsteemi infot, mis aitab teha kindlaks ebaseadusliku tegevust ning jõuda kiiremini ja efektiivsemalt kuritegelike skeemide avastamiseni. Lisaks arendatakse välja RAB-i X-tee teenused, mille abil on võimalik ettevõtetel senisest mugavamalt edastada ja saada andmeid, mis puudutavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist. Uus süsteem vahetab Eestis täielikult välja senise RABIS süsteemi.

 2. Projekti eesmärk:

  Projekti eesmärk on asendada olemasolev tehnoloogiliselt vananenud RABIS ning luua uus efektiivsem tarkvara. Eesmärk on selle kaudu suurendada RAB-i töö efektiivsust ning rahvusvahelise andmevahetuse operatiivsust.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti lõpptulemusena luuakse:

  1. RAB-i X-tee teenused pankadele ja teistele rahapesu tõkestamiseks kohustatud isikutele, et oleks võimalik andmeid edastada süsteemist süsteemi.
  2. Uus analüüsi ja menetluse infosüsteem RAB-i tarbeks.
  3. FIU.NET andmevahetusmoodul andmete edastamiseks teistele Euroopa rahapesu andmebüroodele

Toetuse summa: 418 932,97 €

X-tee 6. versiooni juurutamine politsei- ja päästevaldkonna infosüsteemides ning tehniliste vahendite hankimine

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena on politsei- ja päästevaldkonna elutähtsate infosüsteemide juures kasutusele võetud uus X-tee 6. versioon, millega kaasneb kiire üheaegne ajakohaste turvameetmetega varustatud andmevahetuskihi kasutuselevõtt riigi elutähtsate infosüsteemide rakendamisel. Projekti käigus soetatakse teine HSM seade. Teise seadmega tagatakse kõrgkäideldavale süsteemile esitatud nõue - peab olema kaks eraldi toimivat füüsilist seadet.

 2. Projekti eesmärk:

  Projekti peamiseks eesmärgiks on Siseministeeriumi valitsemisala politsei- ja päästevaldkonna infosüsteemides tagada X-tee andmevahetuse turvalisuse tagamine läbi uue X-tee 6. versiooni realiseerimise ning süsteemide kõrgkäideldavuse tagamine.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti lõpptulemusena on politsei ja päästevaldkonna teenused viidud üle x-tee v6-le:

  1. Korrastatakse X-tee liidestuse arhitektuur ja ühtlustatakse tehnoloogiad.
  2. Andmete autentsuse selgitus- ja tõendusvajaduste korral saadakse vastused kiiremini.
  3. Versioonile 6 üleminek tagab X-teel liikuvate andmete tõendatud tervikluse ning see vastab digiallkirja seadusele.

Toetuse summa: 500 000,00 €

X-tee 6. versiooni juurutamine piiri- ja tugivaldkonna infosüsteemides (sh rahvastikuregister)

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena on piiri- ja tugivaldkonna elutähtsate infosüsteemide juures kasutusele võetud uus X-tee 6. versioon, millega kaasneb kiire üheaegne ajakohaste turvameetmetega varustatud andmevahetuskihi kasutuselevõtt riigi elutähtsate infosüsteemide rakendamisel.

 2. Projekti eesmärk:

  Projekti peamiseks eesmärgiks on Siseministeeriumi valitsemisala piiri- ja tugivaldkonna infosüsteemides (sh rahvastikuregister) andmevahetuse turvalisuse tagamine läbi uue X-tee 6. versiooni realiseerimise.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti teostamisega tagatakse X-tee 6. versiooni juurutamine piiri- ja tugivaldkonna infosüsteemides (sh rahvastikuregister):

  1. Korrastatakse X-tee liidestuse arhitektuur ja ühtlustatakse tehnoloogiad.
  2. Andmete autentsuse selgitus- ja tõendusvajaduste korral saadakse vastused kiiremini.
  3. Versioonile 6 üleminek tagab X-teel liikuvate andmete tõendatud tervikluse ning see vastab digiallkirja seadusele.

Toetuse summa: 422 613,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse laivõrguseadmete laiendamine

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena hangitakse ja laiendatakse primaarse andmekeskuse jaoks vajalikud välisühenduste ja andmekeskuste vahelised võrguseadmed. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav primaarne ISKE H+ tasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel.

 2. Projekti eesmärk:

   vältida laivõrguseadmete riketest tingitud intsidente;tagada IKT teenuste osutamisel sõltumatus interneti teenusepakkujatest (ühe teenusepakkuja võrgu rike ei katkesta IKT teenuste osutamist);vabaneda uue tehnoloogia rakendamisega vananenud tehnoloogilistest lahendustest.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatavad laivõrguseadmed tagavad andmeside teenuse jätkumise primaarse interneti teenusepakkuja ühenduse katkemisel. Ühe laivõrgu seadme või fiiberoptilise kaabli rike ei põhjusta andmesideteenuse katkemist. Sisejulgeoleku kasutajate ligipääs andmekeskusele on tagatud ja läbilaskevõime on kahekordistunud. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast.

Toetuse summa: 300 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse tulemüüride ja seadmekappide siseste võrguseadmete laiendamine

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena on SMIT-l võimalik tagada sisejulgeoleku primaarses andmekeskuses kõrgkäideldav andmesidelahendus ja IKT teenuste käideldavus ja andmekogude terviklikkus ning konfidentsiaalsus küberrünnakute toimumisel. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav primaarne ISKE H+ tasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel.

 2. Projekti eesmärk:

   tõrgeteta IKT teenuste osutamine ja eelduse loomine valitsemisala IKT teenuste kolimiseks kõrgkäideldavale taristule;IKT teenuste käideldavuse ja andmekogude terviklikkuse ning konfidentsiaalsuse tagamine;uue tehnoloogia rakendamisega vabaneda vananenud tehnoloogilistest lahendustest (legacy`st).

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega laiendatavad tulemüürid ja seadmekappide sisesed võrguseadmed tagavad andmeside teenuse jätkumise ühe seadme või ühenduse riknemisel. Kõrgkäideldav tulemüüride lahendus tagab IKT teenuste käideldavuse ja andmekogude terviklikkuse ning konfidentsiaalsuse küberrünnakute toimumisel. Tulemüürid ühendatakse kõrgkäideldavuse tagamiseks korraga mitme keskse võrguseadmega. Tulemüüridega teostatakse IKT teenuste kaitset küberrünnakute vastu. Andmekeskuse seadmekappide sisesed võrguseadmed on vajalikud suuremahulise kõrgkäideldava andmesideühenduse loomiseks seadmekapis olevate serverite ja kesksete võrguseadmete ning tulemüüride vahel. Võrguseadmed ühendatakse omavahel kõrgkäideldavuse tagamiseks dubleeritud ühendustega. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast.

Toetuse summa: 262 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine – I osa

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena laiendatakse primaarse andmekeskuse kahe õla kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestuslahendus. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav primaarne ISKE H+ tasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel.

 2. Projekti eesmärk:

  Käesoleva projekti tegevuste tulemusena laiendatakse kahte virtuaalset andmekeskuse kõrgkäideldavat arvutus- ja andmesalvestus klastrit vastavalt primaarse andmekeskuse arhitektuurile. Lahendus tagab kiire ressursi laiendatavuse ja taristu töökindluse IKT teenuste tõrgeteta osutamiseks. Lahendus põhineb uue generatsiooni tsentraalselt hallataval hübriidsel platvormil (hyperconverged infrastructure), kus standardsel server platvormil on tarkvaraliselt realiseeritud arvutus-, andmesalvestus-, virtualiseerimis- ja andmereplikatsiooni funktsioonid. Platvormi laiendamisega vabanetakse vananenud tehnoloogiatest. Eesmärk on vältida arvutus- ja andmesalvestusmassiivist tingitud intsidente.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatav andmekeskuse arvutus- ja andmesalvestus klastri laiendus tagab IKT teenuse jätkumise ühe arvutusvõimsuse ja/või andmemassiivi seadme riknemisel. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast.

Toetuse summa: 500 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine – II osa

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena laiendatakse primaarse andmekeskuse kahe õla kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestuslahendus. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav primaarne ISKE H+ tasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel.

 2. Projekti eesmärk:

  Käesoleva projekti tegevuste tulemusena laiendatakse kahte virtuaalset andmekeskuse kõrgkäideldavat arvutus- ja andmesalvestus klastrit vastavalt primaarse andmekeskuse arhitektuurile. Lahendus tagab kiire ressursi laiendatavuse ja taristu töökindluse IKT teenuste tõrgeteta osutamiseks. Lahendus põhineb uue generatsiooni tsentraalselt hallataval hübriidsel platvormil (hyperconverged infrastructure), kus standardsel server platvormil on tarkvaraliselt realiseeritud arvutus-, andmesalvestus-, virtualiseerimis- ja andmereplikatsiooni funktsioonid. Platvormi laiendamisega vabanetakse vananenud tehnoloogiatest. SMIT eesmärk on vältida arvutus- ja andmesalvestusmassiivist tingitud Intsidente.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatav andmekeskuse arvutus- ja andmesalvestus klastri laiendus tagab IKT teenuse jätkumise ühe arvutusvõimsuse ja/või andmemassiivi seadme riknemisel. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast. Soetatava klastrilahenduse salvestus- ja arvutusvõimsus moodustab kogu andmekeskuses IKT teenuste osutamiseks planeeritud vajalikust andmemahust ja arvutusvõimsusest 10-15%.

Toetuse summa: 500 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine – III osa

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena laiendatakse primaarse andmekeskuse kahe õla kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestuslahendus. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav primaarne ISKE H+ tasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel.

 2. Projekti eesmärk:

  Käesoleva projekti tegevuste tulemusena laiendatakse kahte virtuaalset andmekeskuse kõrgkäideldavat arvutus- ja andmesalvestus klastrit vastavalt primaarse andmekeskuse arhitektuurile. Lahendus tagab kiire ressursi laiendatavuse ja taristu töökindluse IKT teenuste tõrgeteta osutamiseks. Lahendus põhineb uue generatsiooni tsentraalselt hallataval hübriidsel platvormil (hyperconverged infrastructure), kus standardsel server platvormil on tarkvaraliselt realiseeritud arvutus-, andmesalvestus-, virtualiseerimis- ja andmereplikatsiooni funktsioonid. Platvormi laiendamisega vabanetakse vananenud tehnoloogiatest. SMIT eesmärk on vältida arvutus- ja andmesalvestusmassiivist tingitud intsidente.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatav andmekeskuse arvutus- ja andmesalvestus klastri laiendus tagab IKT teenuse jätkumise ühe arvutusvõimsuse ja/või andmemassiivi seadme riknemisel. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast. Soetatava klastrilahenduse salvestus- ja arvutusvõimsus moodustab kogu andmekeskuses IKT teenuste osutamiseks planeeritud vajalikust andmemahust ja arvutusvõimsusest 10-15%.

Toetuse summa: 500 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala primaarse andmekeskuse kahe virtuaalse andmekeskuse laiendamine – IV osa

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena laiendatakse primaarse andmekeskuse kahe õla kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestuslahendus. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav primaarne ISKE H+ tasemele vastav andmekeskuse taristu, mis aitab luua ja hallata infosüsteeme ning teenuseid, mis pakuvad piisavat ning asja- ja ajakohast informatsiooni igal ajahetkel.

 2. Projekti eesmärk:

  Käesoleva projekti tegevuste tulemusena laiendatakse kahte virtuaalset andmekeskuse kõrgkäideldavat arvutus- ja andmesalvestus klastrit vastavalt primaarse andmekeskuse arhitektuurile. Lahendus tagab kiire ressursi laiendatavuse ja taristu töökindluse IKT teenuste tõrgeteta osutamiseks. Lahendus põhineb uue generatsiooni tsentraalselt hallataval hübriidsel platvormil (hyperconverged infrastructure), kus standardsel server platvormil on tarkvaraliselt realiseeritud arvutus-, andmesalvestus-, virtualiseerimis- ja andmereplikatsiooni funktsioonid. Platvormi laiendamisega vabanetakse vananenud tehnoloogiatest. SMIT eesmärk on vältida arvutus- ja andmesalvestusmassiivist tingitud intsidente.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatav andmekeskuse arvutus- ja andmesalvestus klastri laiendus tagab IKT teenuse jätkumise ühe arvutusvõimsuse ja/või andmemassiivi seadme riknemisel. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast. Soetatava klastrilahenduse salvestus- ja arvutusvõimsus moodustab kogu andmekeskuses IKT teenuste osutamiseks planeeritud vajalikust andmemahust ja arvutusvõimsusest 10-15%.

Toetuse summa: 500 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine laivõrguseadmetega

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena soetatakse sekundaarse andmekeskuse jaoks vajalikud välisühenduste ja andmekeskuste vahelised võrguseadmed. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav ISKE H turbeastme tasemele vastav sekundaarse andmekeskuse taristu, mis tagab primaarse andmekeskuse ruumide, ruumide asukohast ja primaarse andmekeskuse andmesideühenduste riketest tulenevate riskide maandamise.

 2. Projekti eesmärk:

   vältida laivõrguseadmete riketest tingitud intsidente;tagada IKT teenuste osutamisel sõltumatus interneti teenusepakkujatest (ühe teenusepakkuja võrgu rike ei katkesta IKT teenuste osutamist);vabaneda uue tehnoloogia rakendamisega vananenud tehnoloogilistest lahendustest (legacy`st).

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatavad laivõrguseadmed tagavad andmeside teenuse jätkumise primaarse interneti teenusepakkuja ühenduse katkemisel. Laivõrguseaded tagavad IKT teenuste kättesaadavuse ka primaarse andmekeskuse andmesideühenduste või -ruumi rikete korral. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast.

Toetuse summa: 283 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine tulemüüridega ja seadmekappide siseste võrguseadmetega

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena on SMIT-l võimalik tagada sekundaarse andmekeskuses andmesidelahendus ja IKT teenuste käideldavus ja andmekogude terviklikkus ning konfidentsiaalsus küberrünnakute toimumisel. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav ISKE H turbeastme tasemele vastav sekundaarse andmekeskuse taristu, mis tagab primaarse andmekeskuse ruumide, ruumide asukohast ja primaarse andmekeskuse andmesideühenduste riketest tulenevate riskide maandamise.

 2. Projekti eesmärk:

   tõrgeteta IKT teenuste osutamine ja eelduse loomine valitsemisala IKT teenuste kolimiseks kõrgkäideldavale taristule;IKT teenuste käideldavuse ja andmekogude terviklikkuse ning konfidentsiaalsuse tagamine;vabaneda uue tehnoloogia rakendamisega vananenud tehnoloogilistest lahendustest (legacy`st).

  Käesoleva projekti tegevuste tulemusena soetatakse ja juurutatakse tulemüürid ja seadmekappide sisesed võrguseadmed vastavalt sekundaarse andmekeskuse arhitektuurile. Sekundaarse andmekeskuse tehniline arhitektuur baseerub primaarse andmekeskusega samalaadsel lahendusel, et tagada selle lihtne ja efektiivne hallatavus ning võimaldada riistvara kiiret asendamist rikete korral.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatavad tulemüürid ja seadmekappide sisesed võrguseadmed tagavad IKT teenuste kättesaadavuse ka primaarse andmekeskuse andmesideühenduste või -ruumi rikete korral. Tulemüüride lahendus tagab IKT teenuste käideldavuse ja andmekogude terviklikkuse ning konfidentsiaalsuse küberrünnakute toimumisel. Tulemüüridega teostatakse IKT teenuste kaitset küberrünnakute vastu. Andmekeskuse seadmekappide sisesed võrguseadmed on vajalikud suuremahulise kõrgkäideldava andmesideühenduse (10Gbps) loomiseks seadmekapis olevate serverite ja kesksete võrguseadmete ning tulemüüride vahel. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast.

Toetuse summa: 335 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - I osa

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena soetatakse sekundaarse andmekeskuse kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestuslahendus. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav ISKE H turbeastme tasemele vastav sekundaarse andmekeskuse taristu, mis tagab primaarse andmekeskuse ruumide, ruumide asukohast ja primaarse andmekeskuse andmesideühenduste riketest tulenevate riskide maandamise.

 2. Projekti eesmärk:

  Käesoleva projekti tegevuste tulemusena soetatakse virtuaalse andmekeskuse kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestus lahendus vastavalt andmekeskuste arhitektuurile. Lahendus tagab kiire ressursi laiendatavuse ja taristu töökindluse IKT teenuste tõrgeteta osutamiseks. Lahendus põhineb uue generatsiooni tsentraalselt hallataval hübriidsel platvormil (hyperconverged infrastructure), kus standardsel server platvormil on tarkvaraliselt realiseeritud arvutus-, andmesalvestus-, virtualiseerimis- ja andmereplikatsiooni funktsioonid. Platvormi laiendamisega vabanetakse vananenud tehnoloogiatest. Sekundaarse andmekeskuse tehniline arhitektuur baseerub primaarse andmekeskusega samalaadsel lahendusel, et tagada selle lihtne ja efektiivne hallatavus ning võimaldada riistvara kiiret asendamist rikete korral.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatav sekundaarse andmekeskuse arvutus- ja andmesalvestus klastri lahendus tagab IKT teenuse jätkumise ühe arvutusvõimsuse ja/või andmemassiivi seadme ja primaarse andmekeskuse ruumi või andmesideühenduste riknemisel. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast.

Toetuse summa: 500 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - II osa

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena soetatakse sekundaarse andmekeskuse kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestuslahendus. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav ISKE H turbeastme tasemele vastav sekundaarse andmekeskuse taristu, mis tagab primaarse andmekeskuse ruumide, ruumide asukohast ja primaarse andmekeskuse andmesideühenduste riketest tulenevate riskide maandamise.

 2. Projekti eesmärk:

  Käesoleva projekti tegevuste tulemusena soetatakse virtuaalse andmekeskuse kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestus lahendus vastavalt andmekeskuste arhitektuurile. Lahendus tagab kiire ressursi laiendatavuse ja taristu töökindluse IKT teenuste tõrgeteta osutamiseks. Lahendus põhineb uue generatsiooni tsentraalselt hallataval hübriidsel platvormil (hyperconverged infrastructure), kus standardsel server platvormil on tarkvaraliselt realiseeritud arvutus-, andmesalvestus-, virtualiseerimis- ja andmereplikatsiooni funktsioonid. Platvormi laiendamisega vabanetakse vananenud tehnoloogiatest. Sekundaarse andmekeskuse tehniline arhitektuur baseerub primaarse andmekeskusega samalaadsel lahendusel, et tagada selle lihtne ja efektiivne hallatavus ning võimaldada riistvara kiiret asendamist rikete korral.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatav sekundaarse andmekeskuse arvutus- ja andmesalvestus klastri lahendus tagab IKT teenuse jätkumise ühe arvutusvõimsuse ja/või andmemassiivi seadme ja primaarse andmekeskuse ruumi või andmesideühenduste riknemisel. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast.

Toetuse summa: 500 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - III osa

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena soetatakse sekundaarse andmekeskuse kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestuslahendus. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav ISKE H turbeastme tasemele vastav sekundaarse andmekeskuse taristu, mis tagab primaarse andmekeskuse ruumide, ruumide asukohast ja primaarse andmekeskuse andmesideühenduste riketest tulenevate riskide maandamise.

 2. Projekti eesmärk:

  Käesoleva projekti tegevuste tulemusena soetatakse virtuaalse andmekeskuse kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestus lahendus vastavalt andmekeskuste arhitektuurile. Lahendus tagab kiire ressursi laiendatavuse ja taristu töökindluse IKT teenuste tõrgeteta osutamiseks. Lahendus põhineb uue generatsiooni tsentraalselt hallataval hübriidsel platvormil (hyperconverged infrastructure), kus standardsel server platvormil on tarkvaraliselt realiseeritud arvutus-, andmesalvestus-, virtualiseerimis- ja andmereplikatsiooni funktsioonid. Platvormi laiendamisega vabanetakse vananenud tehnoloogiatest. Sekundaarse andmekeskuse tehniline arhitektuur baseerub primaarse andmekeskusega samalaadsel lahendusel, et tagada selle lihtne ja efektiivne hallatavus ning võimaldada riistvara kiiret asendamist rikete korral.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatav sekundaarse andmekeskuse arvutus- ja andmesalvestus klastri lahendus tagab IKT teenuse jätkumise ühe arvutusvõimsuse ja/või andmemassiivi seadme ja primaarse andmekeskuse ruumi või andmesideühenduste riknemisel. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast.

Toetuse summa: 500 000,00 €

Siseministeeriumi valitsemisala sekundaarse andmekeskuse sisustamine - IV osa

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tegevuste tulemusena soetatakse sekundaarse andmekeskuse kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestuslahendus. Kuuest projekti koosneva programmi lõppeesmärgiks on luua Siseministeeriumi valitsemisalasse sisejulgeolekuvaldkonda toetav ISKE H turbeastme tasemele vastav sekundaarse andmekeskuse taristu, mis tagab primaarse andmekeskuse ruumide, ruumide asukohast ja primaarse andmekeskuse andmesideühenduste riketest tulenevate riskide maandamise.

 2. Projekti eesmärk:

  Käesoleva projekti tegevuste tulemusena soetatakse virtuaalse andmekeskuse kõrgkäideldav arvutus- ja andmesalvestus lahendus vastavalt andmekeskuste arhitektuurile. Lahendus tagab kiire ressursi laiendatavuse ja taristu töökindluse IKT teenuste tõrgeteta osutamiseks. Lahendus põhineb uue generatsiooni tsentraalselt hallataval hübriidsel platvormil (hyperconverged infrastructure), kus standardsel server platvormil on tarkvaraliselt realiseeritud arvutus-, andmesalvestus-, virtualiseerimis- ja andmereplikatsiooni funktsioonid. Platvormi laiendamisega vabanetakse vananenud tehnoloogiatest. Sekundaarse andmekeskuse tehniline arhitektuur baseerub primaarse andmekeskusega samalaadsel lahendusel, et tagada selle lihtne ja efektiivne hallatavus ning võimaldada riistvara kiiret asendamist rikete korral.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  Projekti vahenditega soetatav sekundaarse andmekeskuse arvutus- ja andmesalvestus klastri lahendus tagab IKT teenuse jätkumise ühe arvutusvõimsuse ja/või andmemassiivi seadme ja primaarse andmekeskuse ruumi või andmesideühenduste riknemisel. Projekti abil võetakse kasutusele uus ja vabanetakse vananenud tehnoloogiast.

Toetuse summa: 500 000,00 €

Politsei menetluse infosüsteemi POLIS kaasajastamine

 1. Projekti lühikirjeldus:

  Projekti tulemusena viiakse infosüsteemi POLIS uuenduslikule teenusepõhisele arhitektuurile. Infosüsteem POLIS pakub töökeskkonda haldus- ja süüteomenetluse läbiviimise jaoks ning uue süsteemi täielikul valmimisel asendatakse sellega lõplikult hetkel kasutuses olev menetlusinfosüsteem MIS.

 2. Projekti eesmärk:

  Projekti eesmärk on luua POLIS infosüsteemile kaasaegne arhitektuur, mis võimaldab pakkuda menetlejatele stabiilset, võimsamat ja kiiremat teenust ning viia sellele üle olulisema, igapäevases kasutuses oleva menetlusinfosüsteemi funktsionaalsuse osa.

 3. Projekti oodatav tulemus:

  1. loodud on infosüsteemi kaasaegne arhitektuur, mis võimaldab parema ja stabiilsema teenuse pakkumist ning lihtsustab infosüsteemi haldamist;
  2. kõige tähtsam ja tihedamini kasutatav MIS funktsionaalsus on üle viidud uudsesse infosüsteemi;
  3. vähem olulise MIS funktsionaalsuse kasutamine ning vana ja uue infosüsteemi koostoime on realiseeritud viisil, mis ei tekita kasutajale raskusi ja ebamugavusi.

Toetuse summa: 466 560,00 €