SMITi struktuuriüksused

Äriteenuste valdkonna koosseisu kuuluvad identiteedi-, menetlus-, piiri-, pääste- ja hädaabi-, rahvastiku-, sisu- ja veebiteenuste osakonnad. Osakondade meeskonnad panustavad siseturvalisuse tagamiseks vajalike infosüsteemide arendamisse ja haldamisse ning nende strateegilisse planeerimisse. Äriteenuste valdkond arendab ja haldab IT-süsteeme osakondades ühtsete meeskondadena ning kokku on valdkonnas 21 DevOps tiimi. Äriteenuste valdonnas loodud tarkvara aitab päästjatel, politseinikel ja häirekeskuse töötajatel ennetada õnnetusi ning päästa elusid.

Baasteenuste valdkonna tegemised on koondatud seitsmesse osakonda: infoturbeosakond, IT-taristu osakond, klienditoe osakond, platvormiteenuste osakond, regionaalosakond, sideteenuste osakond ja töökohateenuste osakond. Tegeleme igapäevaselt selle nimel, et meie haldusala saaks tarbida turvalisi ja kaasaegseid teenuseid, mis aitavad neil oma töös õnnestuda. Meie ülesanne on tagada äriteenuste toimimiseks vajalike baasteenuste toimimine, sh infoturbe, töökoha, IT-taristu, platvormi- ja sideteenuste toimimine 24/7 ning toetada haldusala töötajaid klienditoe ja tehnilise teenindamisega. Tegeleme pidevalt oma teenuste arendamise ning uute lahenduste välja töötamisega. Politseinike, päästjate ja häirekeskuse töötajate töö eeldab tihti väga kiiret reageerimist, mis tähendab, et nende tööks vajalikud teenused peavad töötama iga ilmaga ja vajadusel peavad nad saama kiiret ja operatiivset tehnilist tuge. Meie ülesandeks on, et siseturvalisuse valdkonna pea 8000 töötajal oleks kindel, mugav ja turvaline oma tööd teha.

Tugiteenuste valdkonna ülesanneteks on SMITi töötajate värbamise ja töösuhete koordineerimine, arendus- ja koolitustegevuste korraldamine,  asjaajamise korraldamine, sh dokumendihalduse ja teabehalduse toimimise tagamine, sise- ja väliskommunkatsiooni korraldamine, SMITi põhiülesannete täitmiseks vajalike ruumide, transpordivahendite ja inventari tagamine ning nende haldamine, asutuse õigusteenindamine ja riigihangete läbiviimine. Valdkonna koosseisus on kuus osakonda – asjaajamis-, finants-, haldus-, kommunikatsiooni-, personali- ning õiguse ja hangete osakond.

Strateegiaosakonna põhiülesanneteks on asutuse strateegia loomine, protsesside juhtimine ning Euroopa Liidu projektide haldamine.