SMITi struktuuriüksused

SMITi põhimääruses on määratletud valdkondade peamised ülesanded järgnevalt:

Arendusvaldkonna koosseisus on identiteediteenuste, menetlusteenuste, piiriteenuste, pääste- ja hädaabiteenuste, rahvastikuteenuste, sisuteenuste ja veebiteenuste osakonnad. Osakondade meeskonnad panustavad siseturvalisuse tagamiseks vajalike infosüsteemide arendamisse ja haldamisse ning nende strateegilisse planeerimisse.

Teenindusvaldkonna koosseisus on klienditoe osakond koos rahvastikuregistri klienditoega ja regionaalosakond, kuhu kuuluvad ida-, lõuna-, lääne- ja põhja regionaalgrupid ning tehnikaremondigrupp. Teenindusvaldkonna põhiülesanneteks on klienditoe teenuse ning infosüsteemide seire korraldamine, seadmeruumide käideldavuse, seadmete paigalduse, käideldavuse ja remondi korraldamine ning valdkonna teenuste ja protsesside strateegiate arendamine, haldamine ja juhtimine.

Tehnoloogiavaldkonna koosseisu kuuluvad IT-taristu, platvormiteenuste ja sideteenuste osakonnad. Tehnoloogiavaldkonna ülesandeks on tagada infotehnoloogilise taristu, platvormiteenuste ja sideteenuste toimimine ja kaitse küberrünnakute korral. Osakonnad planeerivad valdkonna arenguid ja korraldavad keskuse tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu.

Tugiteenuste valdkonda kuuluvad asjaajamis-, haldus-, kommunikatsiooni-, personali- ning õiguse ja hangete osakonnad. Tugiteenuste valdkonna põhiülesanneteks on töötajate juhtimise ja arendamise koordineerimine, töösuhete administreerimine, asjaajamise korraldamine, dokumendihalduse ja teabehalduse toimimise tagamine, sise- ja väliskommunkatsiooni korraldamine, keskuse põhiülesannete täitmiseks vajalike ruumide, transpordivahendite ja inventari tagamine ja nende haldamine, asutuse õigusteenindamine ja riigihangete läbiviimine.

Finantsosakonna põhiülesanneteks on korraldada SMITi finantsjuhtimist, varahaldust ja välisvahendite rakendamist, tagades sellega keskusele seatud eesmärkide täitmise ja keskuse õiguspärase toimimise.

Infoturbeosakonna põhiülesanneteks on infoturbe rakendamine ja andmekaitse korraldamine, kasutajate turvateadlikkuse tõstmine, turvaintsidentide käsitlemine, riskide juhtimine ja järelevalve, et tagada informatsiooni turvaline ja õiguspärane töötlemine haldusala infosüsteemides.

Strateegiaosakonna põhiülesandeks on strateegiline planeerimine ja SMITi teenuste portfelli haldamine, tagades sellega keskusele seatud eesmärkide täitmise.