2016. aastal käivitati projekt „Arhitektuursete lahenduste väljatöötamine ja juurutamine uues andmekeskuses“. Selle raames võeti kasutusele uued tehnoloogiad digitaalsete asitõendite arhiivile ja IKT teenuste arendamiseks, hangiti ja uuendati raadio- ja andmeside seadmeid ning parandati andmeside kiirust.

Projekti käivitamise eesmärgiks oli leida lahendus Politsei ja Piirivalveameti (PPA) ning Päästeameti (PÄA) vajadusele arhiveerida keskselt digitaalseid suuremahulisi asitõendeid, sh videod, pildid ning asitõenditeks olevates arvutites, telefonides jm seadmetes olevad andmed. Projekti tulemusena töötati välja uus arendusplatvorm ja kasutusele võeti pilvetehnoloogia Cloud Foundry. Lisaks vahetati välja amortiseerunud seadmed, mis võimaldas suurendada ka andmesidevõrgu mahtu.

Projekt jagunes viieks tegevuste etapiks:

  1. PPA ja PÄA digitõendite ja menetlusandmete arhiiv lahenduse loomine;
  2. Platvorm Cloud Foundry juurutamine;
  3. PPA asukohtades andmeside seadmete uuendamine;
  4. Eesti idapiiril Narva jõe lõigul raadiolinkide uuendamine;
  5. 10Gbitti/s optikavõrgu ehitus Tallinnas.

PPA ning PÄA digitõendite ja menetlusandmete arhiivi paigaldamise ja juurutamise käigus võeti kasutusele uus salvestustehnoloogia S3 (Simple Storage Service), soetati 500TB arhiivilahendus, mis on töökindluse tagamiseks dubleeritud mitmes andmekeskuses. Uue arhiivilahenduste loomisel arvestati ka edasise andmemahu suurenemisega.

Andmeside seadmete uuendamisel vahetati Tallinnas, Narvas ja Tartus välja PPA 43 vananenud võrguseadet.

Uue pilveplatvormi Cloud Foundry juurutamiseks teostati põhjalik pilootprojekt, mille käigus leiti sobiv vabavaraline lahendus. Lahendusele hangiti riistvara ja sõlmiti raamleping platvormi paigaldamiseks, koolituseks ja arenduseks. Valitud platvorm toetab agiilseid arendusprotsesse ning annab IKT arhitektidele, arendajatele ja haldajatele võimaluse kasutada standardseid vahendeid rakenduste töökindluse ja laiendatavuse tagamiseks.

Projekti käigus hangiti ja paigaldati viis raadiolinki Narva jõe äärsesse piirilõiku. Sellega suurendati andmeside kiirust ja töökindlust.

10Gbitti/s optikavõrgu kasutuselevõtt toimus koos sekundaarse andmekeskuse valmimisega. Lahendus tagab PPA Tallinna kontorihoonetes kuni 10Gbitti/s ühendused primaarsesse ja sekundaarsesse andmekeskusesse.

Projekti ISFP/ISFB-2 „Arhitektuursete lahenduste väljatöötamine ja juurutamine uues andmekeskuses“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 1 625 507,59 euroga.

Projekt kestis 01.02.2016 kuni 30.09.2018.