Märtsis lõppes seadusliku alguseta viibivate isikute tagasisaatmise menetlusinfosüsteemi arendused, mis algasid 2017. aasta mais.

Projekti eesmärgiks oli toetada seadusliku aluseta Eestis (Schengeni viisaruumis) viibivate kolmanda riigi kodanike kiiret tagasisaatmist. Arendustööde tulemusena ajakohastati info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenused, mis aitavad politsei- ja piirivalveameti ametnikel registreerida Eestisse seadusliku aluseta riigis viibivad välismaalased. Samuti aitab lahendus valmistada ette ja viia läbi seadusliku aluseta riigis viibivate välismaalastega seotud vajalikud menetlustoimunud, kohaldada järelevalvemeetmed, välimaalaste ja sealhulgas rahvusvahelise kaitse taotlejate kinnipidamine, ebaseaduslikult Eestis viibijate väljasaatmine ja kinnipeetud välismaalastele ning rahvusvahelise kaitse taotlejatele ettenähtud teenuste osutamine.

Tagasisaatmise menetlusinfosüsteem aitab politsei- ja piirivalveameti menetlejal isikuid tuvastada, menetlusega seotud dokumente vormistada ja isikuid Eesti Vabariigist (Schengeni alalt) välja saata. Ühtlasi loodi eraldi töölaud Harku Kinnipidamiskeskuse ametnikele, kellel varasemalt puudus igapäevatööks vajalik elektrooniline keskkond.

Infosüsteemi loomisel on lähtutud kaasaegsetest tehnoloogilistest lahendustest ning andmete ristkasutuse põhimõtetest. Selle tulemusena on menetleja töölauale koondatud teistest süsteemidest leitud isikuandmed ning maksimaalselt tagatud dokumentide eeltäitmine olemasolevate andmetega. Infosüsteemi arendamisel ajakohastati info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised teenused, tänu millele saavad politsei- ja piirivalveameti ametnikud nõuetekohaselt tagasisaatmise menetlust läbi viia.

Projekti AMIF2016-5 „Tagasisaatmismenetlust toetava infosüsteemi UUSIS ILLEGAAL arendus“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 250 788,00 euroga.