Projekti eesmärgiks oli luua kaasaegne töövahend PPA teabehaldus- ja menetlusosakonnas töötavatele viisakooskõlastajatele, mis võimaldaks taotlejate taustakontrolli tõhustada ja kiirendada

Projektile eelnes I etapis eelanalüüsi teostamine. Projekti II etapi eesmärgiks oli uus rakendus realiseerida ja töösse rakendada. Arendustööd algasid 2016. aasta mais ja esimene versioon uuest infosüsteemist anti kasutusse septembris 2017.

Uus rakendus kontrollib automaatselt viisaregistrist kooskõlastusse laekunud viisataotlusi vastu mitmete riiklike ja üle-euroopaliste andmekogude andmeid, menetlejate hallatavaid riskiprofiile ja varasemate viisataotluste/otsuste andmeid. Andmetöötluse tulemusel riskantseteks osutunud taotlused suunatakse menetlejatele käsikontrolli. Samuti võimaldab rakendus saata viisaregistrile tagasi kooskõlastusvastused, teavitada piirikontrolli infosüsteemi täiendavat kontrolli vajavatest isikutest ning toetab viisakasutuse järelevalvet.

Infosüsteemi loomisel on lähtuti kaasaegsetest tehnoloogilistest lahendustest ning andmete ristkasutuse põhimõtetest ning palju tähelepanu pöörati kasutajasõbralikkuse tagamisele. Arendusprotsessis lähtuti agiilse tarkvara arendamise raamistiku SCRUM põhimõtetest.

Projekti ISFB-17 "Viisataotluste kooskõlastamise infosüsteemi loomine (II etapp)" tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kokku 426 756,96 euroga.