Alates 28. aprillist käivitus Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse  ning Sotsiaalkindlustusameti koostöös uus andme- ja teabevahetussüsteem. Sellega muutus kiiremaks abivajavatele inimestele, eriti lastele kiirema abi ja toe saamine. Uue süsteemi kaudu saab politsei saata koheselt info abivajavatest ja ohus olevatest inimestest kohalikku omavalitsusse ning lähisuhtevägivalla all kannatajatest Sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötajale.

Siseminister Mart Helme märkis, et nimetatud infotehnoloogilise lahendusega saavad abivajavad inimesed edaspidi kiiremini tuge ning samuti kaob ära ametnike jaoks dubleeriv töö ja asutustevaheline koostöö muutub tõhusamaks. „Kui siiani toimus infovahetus, telefoni või e-kirja teel, siis nüüdsest on võimalik saata info abivajaja kohta otse omavalitsuse sotsiaaltöötajale või ohvriabitöötajale. Tegemist on väga olulise edasiminekuga inimeste abistamises,“ märkis minister.

„Uus andmevahetustee kiirendab abivajajale abi ja toe pakkumist. Hoolekande, lastekaitse ja ohvriabi teenuste pakkumisel on ajal sageli määrav roll. Info abivajavate laste ja eakate, aga ka perevägivalla ohvrite kohta liigub nüüd senisest kiiremat teed pidi kohalike omavalitsuste ja ohvriabitöötajateni. Tegemist on meie ühiskonna ühe kõige haavatavama osaga, kelle aitamine on endast lugupidavas riigis auasi,“ märkis rahvastikuminister Riina Solman.

Süsteem toimib X-tee andmevahetusteenuse kaudu. Info abivajava või hädaohus oleva inimese kohta liigub automaatselt politsei menetlusinfosüsteemist (MIS) sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR).

Andmevahetuse tagamiseks vajalikud arendused politsei menetlusinfosüsteemis on teostatud SMITi menetlusteenuste osakonna poolt. "Suured tänud menetlustiimile, välistele partneritele ning TEHIKule, kes arendas sünkroonselt sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrit," ütles Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse menetlusteenuste osakonna juhataja Sergei Erbin

SMITi menetlusteenuste osakonna juhataja Sergei Erbin
SMITi menetlusteenuste osakonna juhataja Sergei Erbin.

Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014−2020 vahenditest.