Rahapesu andmebüroo (RAB) alustas tänavu 1. jaanuaril tegutsemist iseseisva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalas.

Mõjus rahapesu tõkestamine on Eesti riigile väga oluline ning see valdkond vajab senisest suuremat tähelepanu ja ambitsiooni. Rahapesu andmebüroo liikumine iseseisva asutusena rahandusministeeriumi valitsemisalasse võimaldabki vajalikku fookust suurendada ja lisaressursse kaasata.

„Rahapesu andmebüroo 2021. aasta eelarve ilma IT-valdkonna kuludeta on 3,1 miljonit eurot, seega asutuse eelarve kasvas võrreldes eelmise aastaga rohkem kui kaks korda. Praegu on büroos 32 ametikohta, alanud aastal kasvab see 47-ni ehk ka asutuse töötajate arv kasvab ligi poole võrra,“ kommenteeris rahapesu andmebüroo kiiret arengut rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler Märten Ross.

Rahapesu andmebüroo tegevuse laiem eesmärk on osaleda rahandussüsteemi ja majandusruumi usaldusväärsuse kaitses, mis kuulub eelkõige rahandusministeeriumi haldusalasse ning toimib paremini, kui RABil tiheneb koostöö teiste finantsregulaatoritega. „Rahapesu tõkestamisel on oluline vaadata tulevikku ja otsida uusi lahendusi. Rahapesu andmebüroo üks peamisi fookuseid on strateegilise andme- ja riskianalüüsi funktsiooni arendamine ning see tegevussuund on tulevikku vaadates ülioluline,“ lisas Märten Ross.

Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere peab väga oluliseks säilitada RABi ja politsei viljakas koostöö. „Rahapesuvastane tegevus saab olla tõhus ainult juhul, kui tervikahelas toimub asutuste vaheline tihe koostöö ja ühiste eesmärkide nimel töötamine, kus rahapesu andmebürool on väga oluline roll. Rahapesu andmebüroost saavad menetlusüksused infot kahtlaste tehingute ja inimeste kohta, mis on uurijatele alusmaterjaliks nii kriminaalmenetluste alustamiseks kui ka tõendite kogumiseks. Sama oluline on vastupidine infovahetus. Õiguskaitseasutuste kogutav teave on Rahapesu andmebüroole suureks abiks nii analüüsi- kui ka järelevalvealase tegevuses. Loome keskkriminaalpolitseis kaks uut rahapesu tõkestamisele spetsialiseerunud ametikohta, kelle eesmärk on omada head ülevaadet valdkonnas toimuvast ning kes on sillaks politsei- ja piirivalveameti ning rahapesu andmebüroo vahel,“ ütles Aivar Alavere.

Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuse (SMIT) sisuteenuste osakonna juhataja Väino Kiuru sõnul pakub hoolimata büroo teise ministeeriumi valitsemisalasse liikumisest pakub esialgu SMIT rahapesu andmebüroole IT-teenust edasi, nii nagu see on olnud tänaseni. „SMIT tagab IT-teenused selliselt, et igati toetada rahapesu andmebüroo ülesannete täitmist. Samuti jätkame koostööd IT-süsteemide arendamisel, kus partner on arendustesse kaastatud igapäevaselt,“ lisas Väino Kiuru.

Aasta algusest kuni uue juhi ametisse nimetamiseni täidab rahapesu andmebüroo juhi kohuseid analüüsiosakonna juhataja Marget Lundava. Rahapesu andmebüroo uueks asukohaks saab Pronksi 12, kolimine jääb eeldatavalt käesoleva aasta suvesse. Kolimise täpne aeg sõltub peamiselt IT-süsteemide väljaehitamisest ja akrediteerimisest.

Foto: fiu.ee