Koos 2015. aastaga lõppesid struktuuritoetuse projekti „Tuleohutusjärelevalve iseteeninduskeskkonna loomine“ tegevused.

Projekti eesmärgiks oli välja töötada ja rakendada Päästeameti tuleohutusjärelevalve iseteeninduskeskkond. Projekti tulemusena loodi võimekus uue avaliku e-teenuse käivitamiseks siseministri määruse „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ alusel, kus on kehtestatud objektide tuleohutusjärelvalve aruannete esitamise, menetlemise ning nende põhjal ülevaadete koostamise tingimused.

Nüüdsest on aruandekohuslasel ja objekti valdajal võimalik mugavalt ja vähese ajakuluga esitada veebipõhises iseteeninduskeskkonnas tuleohutusalaseid enesekontrolli aruandeid. Samuti on objektide valdajatel võimalik objektide andmeid iseseisvalt digitaalselt hallata, kontrollida ja näha aruannete menetlusprotsessi tulemusi otse iseteeninduskeskkonnast.

Päästeametil on võimalik korrastatud ning ühetaolise andmestiku põhjal saada vajalikke ülevaateid, läbi viia analüüse, anda põhjendatud ohu- ja riskihinnanguid ning välja töötada riskide maandamismeetmeid. Päästeameti järelevalveametnikel on võimalik keskenduda objektidele, mis ei vasta kehtestatud tuleohutusnõuetele ning läbi viia tuleohutuse järelevalvet sihistatult ja kõrgendatud riskihinnangutega objektidel. Efektiivsem järelevalve vähendab tulekahjude tekkimise riske ning suurendab inimeste üldist turvatunnet. Lõpptulemusena vähenevad õnnetuste tagajärjel tekkida võivad kahjud.

Projekti tegevuste elluviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetusest 117 704,09 euroga.