Rahvastikuregister

Rahvastikuregistri kasutajatugi E-R 8:15-17:00:
+372 612 4444

Rahvastikuregister on Eesti kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamiste isikuandmete nagu näiteks nimi, aadress, isikukood, ühtne andmekogu, mille eest vastutab Siseministeerium . Alates 1. jaanuarist 2016 on rahvastikuregistri haldaja ja arendaja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).

Suur osa isikuga seotud andmetest ja dokumentidest tekib rahvastikuregistris, mille menetlustarkvara kasutab iga päev rohkem kui viissada erineva omavalitsuse töötajat. Tarkvara kasutatakse näiteks sünni, surma, abielu, abielu lahutamise ja uue isikunime andmisega seotud dokumentide kandmiseks rahvastikuregistrisse. Samuti menetletakse rahvastikuregistris kõik esitatud elukohateated.

Registril on lisaks veel mitu suuremat välist andmeandjat, kellelt saadud andmeid samuti registris kajastatakse:

Rahvastikuregistri teenused 

Rahvastikuregistrist saab tellida väljavõtteid näiteks enda ja oma alaealiste laste, eestkostetavate või surnud abikaasa kohta. Selleks tuleb saata digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile abi(ät)rahvastikuregister.ee või tulla kohale aadressile Mäealuse 2/2 esimene korrus. Lisaks  saab eelnimetatud andmete kohta rahvastikuregistri väljavõtteid valla- või linnavalitsusest (Tallinnas linnaosavalitsusest).

Rahvastikuregister pakub mitmeid teenuseid riigiportaali eesti.ee kaudu. Avaldused, päringud ja teavitused on leitavad siin. Portaalis saab end tuvastada ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu. Avaldused tuleb digitaalselt allkirjastada.

Täidetavad elukoha registreerimise vormid:

Regionaalministri 07.01.2005 määrus number 5 "Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend".

Juurdepääsupiirang rahvastikuregistri andmetele 

Isikutel on rahvastikuregistris õigus kehtestada oma isikuandmetele ja nendega seotud andmetele juurdepääsupiirang.

Juurdepääsupiirangu liigid:

Juurdepääsupiirangu  kehtestamise  korral  on  juurdepääsupiiranguga  rahvastikuregistri andmed  kättesaadavad  riigi  ja  kohaliku  omavalitsuse  asutustele  ning  füüsilistele  ja  juriidilistele isikutele avaliku ülesande täitmiseks.

Taotlus isikukoodi saamiseks

Isikukoodi saamiseks taotluse vorm asub siin.

Regionaalministri 21.12.2017 määrus number 48 "Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord"

Täidetud taotluse allkirjastatud originaal palun saata meile postiga aadressil: Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn.

Juriidiliste isikute juurdepääs rahvastikuregistri andmetele läbi SMITi

Rahvastikuregistris olevatele andmetele pääsevad avaliku ülesande täitmiseks ja õigustatud huvi korral ligi juriidilised isikud.

Rahvastikuregistri lepingulistel klientidel on andmetele juurdepääs järgmistel viisidel:

Juurdepääs andmetele õigustatud huvi korral

Õigustatud huvi korral on võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut.

Sellisel juhul on andmete väljastajaks:

Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks esitada taotlus rahvastikuregistri andmete menetlemise infosüsteemis.

Andmete väljastamise tasud

Rahvastikuregistrist andmete väljastamine õigustatud huvi korral on tasuline ning toimub siseministri 14.01.2019 määruses nr 3 „Õigustatud huvi korral rahvastikuregistrist andmete väljastamise eest volitatud töötlejale makstavad tasud“ sätestatu alusel.

Population Register

Customer support for Population Register works from Monday till Friday 8:15 AM to 5 PM
+372 612 4444

The Population Register is the uniform database of the main personal data, such as the name, address and personal identification code, of Estonian citizens and foreign nationals who have obtained residence permits or the right of residence in Estonia, which is the responsibility of the Ministry of the Interior. The Population Register has been managed and developed by the IT and Development Centre of the Ministry of the Interior (SMIT) since 1 January 2016.

The majority of the data and documents related to a person are generated in the Population Register the processing software of which is used every day by more than 500 different employees of local governments. For example, the software is used to enter documents related to birth, death, marriage, divorce and new personal names in the Population Register. All notices of residence are also processed in the Population Register.

The register also has several larger external data providers that submit data which is entered in the register.

The biggest data providers are:

Services of the Population Register

It is possible to request extracts about oneself and one’s underage children, wards or deceased spouse from the Population Register. In order to do this, you must e-mail a digitally signed application to abi(ät)rahvastikuregister.ee or visit the register at Mäealuse 2/2, first floor. Population Register extracts of the aforementioned data can also be obtained from municipality or city governments (city district administrations in Tallinn).

The Population Register offers several services via the state portal eesti.ee. Applications, queries and notifications can be found here. People who use the portal must log in using their ID card or Mobile ID or via their internet bank. Applications must be digitally signed.

Forms to be filled in for registration of residence:

Regulation No. 5 of the Minister of Regional Affairs ‘Forms of notices for entering residence data in Population Register and guidelines for filling in the forms’ of 7 January 2005.

Restricted access to data in Population Register

Everyone has the right to restrict access to their personal data and any related data.

Types of access restrictions:

In the case of access restrictions, the data in the Population Register covered by the restriction are accessible to public and local government authorities, and to natural persons and legal entities for the performance of public functions.

Application for personal identification code

The application form for requesting a personal identification code can be found here.

Regulation No. 48 of the Minister of Regional Affairs ‘Procedure for creation, distribution and grant of personal identification codes’.

Please mail the signed original copy of the application form to us at: Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn.

Legal entities

Legal entities can access the data in the Population Register in order to perform public functions and in the case of legitimate interest.

The contractual clients of the Population Register can access the data in the following ways:

Access to data in the case of legitimate interest

In case of legitimate interest, information about the data of another person entered in the Population Register can be obtained on the basis of an application if the person has not restricted access to their data.

In this case, the issuer of the data is:

Регистр народонаселения

Служба поддержки клиентов регистра народонаселения работает Пн.-Пт.8:15-17:00
+372 612 4444

Регистр народонаселения – это находящаяся в ведении Министерства внутренних дел единая база основных персональных данных (имя, адрес, личный код, и т.д.) граждан Эстонии и иностранцев, получивших вид на жительство или право на проживание в Эстонии. С 1-го января 2016 г. администратором и разработчиком регистра народонаселения является Центр инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел  (SMIT).

Множество связанных с человеком данных и документов собрано в регистре народонаселения, программное обеспечение которого ежедневно используют более чем 500 работников различных муниципалитетов. Программное обеспечение используется, к примеру, для внесения в регистр народонаселения документов, связанных с рождением, смертью, заключением брака, разводом и переменой имён. В регистре народонаселения также обрабатываются все предоставленные уведомления о месте жительства.

У регистра также есть ряд крупных внешних поставщиков данных, которые также отражаются в регистре.

Крупнейшими поставщиками данных являются:

Услуги регистра народонаселения

В регистре народонаселения можно, к примеру, заказать выписки о себе и своих несовершеннолетних детях, подопечных или покойном/покойной супруге. Для этого надо отправить подписанное электронно-цифровой подписью ходатайство на электронный адрес abi(ät)rahvastikuregister.ee или прийти на место по адресу Mäealuse, 2/2, первый этаж. Выписки из регистра народонаселения с вышеуказанными данными можно получить также в волостной или городской управе (в Таллинне – в управе городского района).

Регистр народонаселения предлагает различные услуги через государственный портал eesti.ee. Заявления, запросы и уведомления можно найти здесь. На портале можно авторизоваться через ID-карточку, Mobiil-ID или интернет-банк. Заявления должны быть подписаны электронно-цифровой подписью.

Заполняемые формы для регистрации места жительства:

Постановление № 5 Министра по делам регионов от 07.01.2005 г. «Формы и руководство по заполнению уведомлений о внесении данных о месте жительства в регистр народонаселения»

Ограничение доступа к данным регистра народонаселения

Лицо имеет право устанавливать в регистре народонаселения ограничения на доступ к своим персональным данным и к данным, связанным с такими данными.

Виды ограничений доступа:

В случае установления ограничения доступа данные регистра народонаселения с таким ограничением доступны государственным и муниципальным учреждениям, а также физическим и юридическим лицам для выполнения публичных обязанностей.

Заявление о получении личного кода

Форму ходатайства о получении личного кода можно найти здесь.

Постановление № 48 Министра по делам регионов от 21.12.2017 г. «Порядок образования, присвоения и выдачи личных кодов».

Подписанный оригинал заполненного ходатайства просим отправить нам по почте по адресу: Mäealuse, 2/2, 12618, Таллинн.

Доступ юридических лиц к данным регистра народонаселения через SMIT

Доступ к находящимся в регистре народонаселения данным имеют юридические лица для выполнения своих публичных обязанностейp или в случае обоснованного интереса.

Клиенты регистра народонаселения, с которыми заключен договор, имеют доступ к данным следующим образом:

Доступ к данным в случае обоснованного интереса

В случае обоснованного интереса; можно на основании мотивированного ходатайства получить информацию о данных другого внесенного в регистр народонаселения лица, если лицо не установило ограничение на доступ к своим данным.

В этом случае данные выдаются: