Menetlusteenuste osakond

Koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga arendame infosüsteeme, mis aitavad politseinikel teha tööd nii, et ei peaks liigset aega kulutama paberite täitmisele. Kõikide süsteemide arendamisel oleme seadnud eesmärgiks, et need oleksid täisdigitaalsed ehk paberivabad ja mugavad.

Meie osakond arendab ja haldab infosüsteeme, mis kiirendavad ja lihtsustavad politseinike igapäevatöö tegemist. Need on süsteemid, mis toetavad igakülgselt politsei menetlusprotsesse, seda nii haldus-, väärteo- kui ka kriminaalasjades ja operatiivtööd (sh välitööd).

Osakond koosneb DevOps meeskondadest, kelle tööd saab kokku võtta märksõnadega: POLIS, MIS, HIS, ePolitsei. Lisaks sellele vastutame ka Väärteomenetluse portaali ja Relvaregistri arendamise ja halduse eest.

Kiiruskaamerad

Hoiatusmenetluse infosüsteem (HIS) on tööriistaks politsei töötajatele, kus menetletakse kiiruskaameratega fikseeritud rikkumisi ning keelava fooritule eiramisi.

Süsteemi loomisel seati eesmärgiks võimalikult palju tegevusi automatiseerida, et menetlusprotsessi kiirendada. Näiteks ei pea politsei töötaja trahviteate väljastamiseks andmeid käsitsi sisestama, vaid kõik selle teeb tema eest ära infosüsteem. Trahviteate väljastamisel on politsei rolliks eeltäidetud andmete kontrollimine ja trahviteate digitaalne allkirjastamine, pärast mida edastab süsteem trahviteate inimese e-posti aadressile või postiteenuse pakkujale. HISis toimub ka inimeste esitatud vaiete ja taotluste menetlemine.

Alates aastast 2017 edastatakse trahviteateid ka EUCARISe CBE direktiiviga liitunud liikmesriikidesse.

Süsteemi toimimiseks tehakse koostööd Politsei- ja Piirivalveameti, Riigi Infosüsteemi Ameti, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Maanteeameti, Maa-ameti, Rahvastikuregistri, Sertifitseerimiskeskuse ja Omnivaga.

ePolitsei

2016. aastal tegi Politsei patrullsõidukites olev tark- ja riistvara läbi uuenduskuuri, mille tulemusena vahetati kõikides politseisõidukites välja seadmed, mis muudavad päringute tegemise kiireks ja aitavad erinevate päringute abil kohe tuvastada seaduserikkujad. Infot esitletakse politseinikule kiirelt ja väga ülevaatlikul viisil. Süsteemi arendamisel oleme väga suurt rõhku pannud süsteemi kasutusmugavusele.

Kui enamik meie loodud infosüsteeme on mõeldud siseruumides kasutamiseks, siis e-Politsei on üks lahendus, mis töötab koos politseipatrulliga tänaval ning teab, kes sa oled, kas sa võid autoga sõita ning kelle auto roolis sa parasjagu istud.

ePolitsei peamised kasutajad on politseinikud, kes töötavad väljaspool kontorit. Inimesed puutuvad sellega kokku siis, kui politseinik neid tänaval peatab.

ePolitseid tutvustav video

Digitaalne relvaloa taotlemine

Kuni 2019. aasta veebruarini tuli relvaloa taotlemiseks, selle kättesaamiseks ja ostetud relva registreerimiseks minna Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse. Pärast uue süsteemi kasutuselevõttu on inimestel, kes luba vajavad, võimalik seda kõike teha aga kodust lahkumata.

Taotleja näeb reaalajas, millises menetlusetapis on tema taotlus, millal on taotlus menetlusse võetud, millal ootab ees hoiukoha kontroll ja millal võetakse ühendust relvaeksami toimumisaja kokkuleppimiseks.

Politsei menetlusinfosüsteem

Politsei menetlusinfosüsteemi (MIS) sisestatakse kogu politsei haldus-, süüteo- ning täitemenetluste informatsioon. MISi võib lugeda keskseks infosüsteemiks, mille vahendusel toimub andmevahetus väga erinevate väliste andmekogudega üle X-tee.

Näiteks on MIS seotud E-toimikuga. MISst liiguvad vajalikud elektroonilised menetlusdokumentide andmed E-toimikusse ning samas võtab MIS vastu E-toimiku vahendusel teiste infosüsteemide (nt prokuratuuri, kohtute) digitaalseid andmeid. Hädaabinumbri 112 kaudu registreeritud sündmused, millel on seos politseiga, registreeritakse samuti MISis, nagu ka kõik kiiruskaamerate trahviteated. Lisaks on MISi vahendusel võimalik sisestada nii siseriiklikke kui ka rahvusvahelisi tagaotsimisteateid.

MISi sisestatakse ühes päevas keskmiselt 4500 uut menetlustoimingut, luuakse ca 1800 uut menetlust ja tekib ca 1600 uut sündmust.

Vaata ePolitseid tutvustavat videot